بویلرها در صنایع و کارخانه های مختلف نقش کلیدی فرآیندی و یا تاسیساتی را در روند تولید ایفا می کنند.
عموماً سوخت بویلرها به صورت دوگانه (گاز متان و یا گازوئیل) در نظر گرفته می شود، این طراحی از این رو صورت می پذیرد که در صورت بروز حادثه و یا قطعی در جریان گاز ورودی، بتوان از سوخت ثانویه استفاده نمود تا خللی در روند تولید ایجاد نگردد.


لزوم استفاده از آشکارسازگازهای سمی و قابل اشتعال
در اتاق های بویلر

گازهای اشتعال زا:
-         گاز متان
o        رنج تشخیص: 0-100 درصد LEL
o        نوع سنسور: نوری و کاتالیتیک
o         مدت زمان پاسخگویی T90: حداکثر 20 ثانیه
o        محل احتمال نشتی: ورودی گاز متان به بویلر
o        علت نشتی: لرزش بالا و احتمال نشتی از فلنج ورودی گاز


راهکارها:
-         نصب آشکارساز گاز SGD-2000 در محل های احتمال بروز گازهای متان و منواکسید کربن
-         تعیین 20 درصد LEL و 5 PPM برای آلارم سطح یک و ایجاد آلارم های شنیداری و دیداری جهت بررسی و رفع مشکل
-         تعیین 50 درصد LEL و 10 PPM برای آلارم سطح دو و ارسال فرمان Shutdown برای بویلر و در سرویس قراردادن بویلر ثانویه

گازهای سمی:
-         گاز منواکسید کربن (استفاده جهت تشخیص صحت عملکرد بویلر)
o        رنج تشخیص: 0-100 ppm
o        نوع سنسور: الکتروشیمیایی
o         مدت زمان پاسخگویی T90: حداکثر 25 ثانیه
o        محل احتمال وجود گاز: خروجی محصولات احتراق
o        علت نشتی: عملکرد نا صحیح بویلر و ایجاد منواکسید کربن به علت ناقص سوختن خوراک