واحد های تصفیه آب و فاضلاب به منظور گندزدایی و میکروب زدایی از فاضلاب های شهری و صنعتی تاسیس می گردند. فاضلاب های شهری و صنعتی به همراه آب های سطحی، به منظور حذف المان های سمی، قابل اشتعال، واکنش گرهای شیمیایی و مواد خورنده، قبل از بازگشت به چرخه سیستم آب رسانی وارد تصفیه خانه ها می شوند. با توجه به ایجاد گازهای سمی و قابل اشتعال و یا کاهش میزان اکسیژن، استفاده از سیستم تشخیص نشت گاز (آشکارساز گاز) در فرآیندهای مختلف تصفیه، شامل سالن های سر بسته برای پمپ خانه ها، چاه های خشک و تر، فرآیند بی هوازی، فرآیند کلر زنی یا گند زدایی، توصیه می گردد.​​​​​​​


لزوم استفاده از آشکارسازگازهای سمی و قابل اشتعال
در تصفیه خانه های شهری و صنعتی

گازهای اشتعال زا:
-         متان
o        نوع سنسور: نوری
گازهای سمی:
-         هیدروژن سولفید، کربن دی اکسید، سولفور دی اکسید، اوزون، کلراین دی اکسید، کلراین
o        نوع سنسور: الکتروشیمیایی و نوری
گازهای حیاتی:
-         اکسیژن
o        نوع سنسور: الکتروشیمیایی