رنگ آمیزی قطعات یکی از پرکاربردترین بخش ها در صنایع مختلف می باشد که به روش های گوناگون صورت می پذیرد. در عملیات رنگ آمیزی، از ترکیبات آلی فرار (VOC) شامل بنزن، زائیلن، استون، فرمالدئید و تولوئن استفاده می شود که خواص سمی و اشتعال پذیری بالایی دارند. در بسیاری از استانداردهای محیط کار از قبیل OSHA، EH40، ACGIH نیز به لزوم مانیتورینگ وجود ترکیبات اشاره شده در محیط کار، تاکید شده است. متاسفانه این امر در بسیاری از صنایع کشور نادیده گرفته شده است و در بلند مدت آسیب های جدی بر نیروهای متخصص رشته رنگکاری بر جای گذاشته است.


لزوم استفاده از آشکارسازگازهای سمی و قابل اشتعال
در سالن های رنگ

گازهای اشتعال زا و سمی:
-         ترکیبات آلی فرار
o        رنج تشخیص: 0-1000 PPM
o        نوع سنسور: PID (Photo-Ionized Detection)
o         مدت زمان پاسخگویی T90: حداکثر 5 ثانیه
o        محل احتمال نشتی: انبار رنگ و سالن های رنگ آمیزی


راهکارها:
-         نصب آشکارساز گاز SGD-2000 در محل های احتمال بروز گازهای سمی و قابل اشتعال
-         تعیین 10 PPM برای ترکیبات آلی فرار جهت آلارم سطح یک و ایجاد آلارم های شنیداری و دیداری جهت بررسی و رفع مشکل
-         تعیین 20 PPM برای ترکیبات آلی فرار جهت آلارم سطح دو برای Shutdown، ایجاد تهویه مناسب و یا تخلیه افراد در معرض خطر