صنایع مختلف از جمله صنایع مواد غذایی، داروسازی و شیمیایی جهت نگهداری مواد اولیه و محصولات خود نیاز به دمای پایین و مناسب هستند که برای این مهم از یخچال ها و سردخانه های صنعتی استفاده می شود. مبرد رکن اساسی فرآیند تبرید می باشد. با توجه به خواص ترمودینامیکی مورد نیاز در گذشته از گازهای پرفلوئوروکربن‌ها و هیدروفلوئوروکربن‌ها استفاده می شد که پس از شناخته شدن مضرات آن برای لایه اوزون استفاده از آنها محدود گردید.
گازهای آمونیاک، پروپان، پنتان و ایزو بوتان باتوجه به خواص تمودینامیکی نزدیک به پرفلوئوروکربن‌ها و هیدروفلوئوروکربن‌ها، از گازهای پر مصرف در دستگاه های تبرید استفاده می شود.


لزوم استفاده از آشکارسازگازهای سمی و قابل اشتعال
در سردخانه های صنعتی

گازهای اشتعال زا:
​​​​​​​
-         گاز پروپان، پنتان، ایزو-بوتان
o        رنج تشخیص: 0-100 درصد LEL
o        نوع سنسور: نوری و کاتالیتیک
o         مدت زمان پاسخگویی T90: حداکثر 20 ثانیه
o        محل احتمال نشتی: کمپرسور سردخانه
o        علت نشتی: لرزش بالا و احتمال نشتی از محل ورودی و خروجی گازراهکارها:
-         نصب آشکارساز گاز SGD-2000 در محل های احتمال بروز گازهای سمی و قابل اشتعال
-         تعیین 20 درصد LEL و 10 PPM (آمونیاک) برای آلارم سطح یک و ایجاد آلارم های شنیداری و دیداری جهت بررسی و رفع مشکل
-         تعیین 50 درصد LEL و 15 PPM (آمونیاک) برای آلارم سطح دو و ارسال فرمان Shutdown برای سردخانه ها


گازهای سمی:
-         گاز آمونیاک
o        رنج تشخیص: 0-100 ppm
o        نوع سنسور: الکتروشیمیایی
o         مدت زمان پاسخگویی T90: حداکثر 90 ثانیه
o        محل احتمال نشتی: کمپرسور سردخانه
o        علت نشتی: لرزش بالا و احتمال نشتی از محل ورودی و خروجی گاز