جانمایی آشکارسازهای گاز و شعله بر اساسی ارزیابی پیامد

همواره مهندسان و طراحان به دنبال این هستند که از تعداد و جانمایی آشکارساز های گاز در پروژه های خود اطمینان خاطر داشته باشند که از شدت حوادث در آینده جلوگیری کنند. در گذشته و تا به امروز طراحان بر اساس احتمال بروز نشت در نقاطی همچون شیرآلات کنترلی، اتصالات تجهیزات نگران بوده اند و از آشکارسازهای نقطه ای در مکان مورد نظر استفاده می نمودند. اما سوال اینجاست که آیا نقطه دقیقی برای نصب و یا تعداد دقیقی برای آن داشته اند و روش آنها برای جانمایی چه بوده است؟! پاسخ واضح است، تمامی موارد ذکر شده بر اساس حدس و گمان پیش می رفت. امروزه طراحی و جانمایی دو بعدی، جای خود را به طراحی سه بعدی داده است و با استفاده از نرم افزارهای توانمند در زمینه جانمایی و نگاشت تجهیزات اعلان حریق، می توان تعداد دقیق و مکان های دقیقی از محل نصب دتکتورها و آشکار ساز ها معین نمود. یکی از این نرم افزارهای، Influx می باشد که به صورت CFD و بر اساس نوع گاز، فشار و دمای محیط و گاز و با درنظر گرفتن عوامل بیرونی همچون تراکم تجهیزات اطراف و سرعت و جهت باد غالب، مدل دقیقی از نحوه توزیع گاز به دست آورد. این مدلها برای نشتی های متفاوت بررسی می شود و می توان محل دقیق دتکتورها و آشکارسازهای گاز را تعیین نمود.

این مدلسازی در دنیا به عنوان F&G Mapping شناخته می شود، که برگردان آن به فارسی نگاشت تجهیزات اعلان حریق و تشخیص نشت گاز می باشد.