آشکار ساز گازهای سمی و قابل اشتعال

​​​​نشت گاز های سمی و قابل اشتعال از جمله عوامل عوامل حادثه آفرین با پیامد های جانی و مالی در صنایع مختلف شمار می رود.
​​​​​​​آشکار ساز های گاز با توجه به نوع گاز هدف از سنسور های مختلفی بهره می برند.
سنسورهای از نظر عملکرد و نحوه تشخیص به چهار دسته نوری، الکتروشیمیایی، کاتالیتیک و PID دسته بندی می گردند.
از جمله گاز های قابل اشتعال می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- هیدروکربن ها شامل متان، اتان، پروپان و غیره
- هیدروژن
- اکسیژن 
- سیانید هیدروژن
از جمله گازهای سمی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- هیدروژن سولفید
- نیتروس اکساید
منواکسید کربن
- دی اکسید کربن
- آمونیاک
​​​​​​​


محصولات

آشکار ساز شعله

جهت جلوگیری از گسترش حریق تشخیص سریع حریق اولیه از ارکان اساسی سیستم های اعلان حریق و نشت گاز می باشد.
جهت تشخیص سریع حریق می توان از آشکارساز های شعله که عملکرد آن بر مبنای طیف نوری شعله می باشد می توان استفاده نود.
سنسور های آشکارساز شعله بر اساس محل و نوع شعله احتمالی به انواع مختلف IR، UV و یا ترکیبی آن دسته بندی می گردند.
از جمله موارد کاربرد آشکارسازها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- محل نگهداری مواد اشتعال زا
- انبارهای صنایع
- کارخانه های تولید میعانات هیدروکربنی
- اتاق های بویلر
- مخازن ذخیره گازوئیل 
​​​​​​​و ....
​​​​​​​


محصولات

​پنل های اعلان حریق و تشخیص نشت گاز

​با توجه به نوع خروجی آشکارسازهای شعله و گاز (20-4 mA) و نیز اهمیت آنها در صنایع مختلف به پنل های Safety PLC جایگزین پنل های متعارف و آدرس پذیر می گردند.
این در حالی است که علاوه بر قابلیت اتصال آشکارسازهای صنعتی، کارت های ورودی برای تجهیزات ساحتمانی از جمله شاستی اعلان حریق، دتکتورهای دود و حرارت و غیره، نیز در این پنل ها تعبیه گردیده است.
از این رو در صنایع و کارخانجات می توان با استفاده از پنل های Safety PLC از دتکتورهای صنعتی و ساختمانی در یک پنل یکپارچه بهره برد.

محصولات